5322A Kalibrátor revizních přístrojů

Kalibrátor testerů bezpečnosti. Určen ke komplexním kontrolám měřičů izolace, izolačního odporu, unikajícího proudu, zemního odporu, atd.

  • Šest specializovaných kalibračních funkcí
  • Navíc funkce kalibrace a měření napětí a proudu

Multifunkční kalibrátor 5322A je vícefunkční kalibrátor-tester, určený ke kalibracím různých typů revizních přístrojů a měřidel požadavků elektrické bezpečnosti. Spojuje v sobě řadu funkcí nezbytných ke kontrolám měřidel takových parametrů, jako jsou unikající proudy, zemní a ochranné smyčky, vlastnosti proudových chráničů, izolační odpory, zemní impedance, impedance sítě, atd. Kalibrátor umožňuje komplexní kontroly takových měřidel bez potřeby dalšího přístrojového vybavení.

Kalibrace izolačního odporu

Kalibrátorem lze provádět kalibrace izolačního odproru v rozsahu od 10 kΩ do 100 GΩ. Nastavit lze hodnotu odporu s rozlišením 4 1/2 místa do 100 GΩ, dále je k dispozici pevná hodnota 100 GΩ. Maximální napěťová zatižitelnost dekády je 5 kV. Kalibrátor snímá a zobrazuje ve dvou režimech – kontinuální zobrazení a MAX – hodnotu testovacího ss napětí měřiče. Ke kalibrátoru je dodáván Násobič odporu Opt. 190-06 s násobícím poměrem 1000. S jeho pomocí lze kalibrovat třísvorkové měřiče izolace a megaohmmetry až do hodnoty 10 TΩ při napěťové zatížitelnosti 10 kVdc. Vysokoohmová dekáda je doplněna o testovací polohu zkratovaných svorek SHORT s kalibrací zkratového proudu měřiče izolace.

Kalibrace měřičů zemní impedance a odporových funkcí měřidel

Kalibrátor obsahuje nízkozátěžovou nízkoohmovou dekádu s rozsahem 100 mΩ až 10 kΩ s nastavením na 3 1/2 místa. Dekáda je určena ke kontrolám odporových funkcí a funkce "Continuity", která je u revizních přístrojů běžná. Dekádu lze použít ke kalibracím měřičů odporu zemského povrchu používající synchronní metodu detekce. Kalibrátor snímá a zobrazuje na displeji hodnotu testovacího proudu, generovaného kalibrovaným měřidlem. Ke kontrole měřidel ve stavu nakrátko a naprázdno je kalibrátor vybaven testovacími polohami SHORT a OPEN s indikací napětí na otevřených svorkách.

Kalibrace proudových chráničů

Kalibrátor obsahuje funkci kalibrace proudových chráničů v rozsahu vybavovacího času od 10 ms do 5 s a vybavovacího proudu od 10 mA do 3 A. Při kalibraci kalibrátor analyzuje chování testeru a po provedení testu zobrazí jak hodnotu vybavovacího proudu, tak i jeho charakter (celovlnný, půlvlnný, fázi) a dotykové napětí v okamžiku vybavení a síťové napětí před okamžikem vybavení. Kalibrační bod dotykového napětí lze nastavit až do hodnoty 50 V v závislosti na vybavovacím proudu. Kalibrátor umožňuje kontrolovat funkci testerů při násobcích vybavovacího proudu 0.5 I, 1 I, 2 I a 5 I. Pro potřeby individuálního nastavení při vyhodnocování předtestů měřidel lze v kalibrátoru nastavit úroveň rozpoznání vybavovací úrovně proud od 5 do 120 % jmenovité hodnoty.

Kalibrace ochranné smyčky a impedance sítě

Kalibrátor umožňuje kalibrace obou parametrů testerů elektrických instalací. Rozsah kalibrace je činí 25 mΩ až 1.8 kΩ v 16 pevných bodech. Maximální testovací proud se pohybuje v závislosti na hodnotě impedance od 100 mA do 30 A kontinuálního proudu, impulsně do 40 A. Při kalibraci kalibrátor analyzuje testovací proud a zobrazí jak informaci o tvaru proudu a jeho polaritě (u půlvlnného průběhu), tak i skutečnou efektivní hodnotu proudu a dopočte a zobrazí hodnotu zkratového proudu. Pro potřeby korekce zbytkové (residuální) impedance ochranné smyčky "na zásuvce" obsahuje kalibrátor čtyři základní režimy: OFF – bez provedené korekce, MAN – s manuální korekcí, SCAN – s korekcí určenou měřením vlastním kalibrátorem, COMP – s kompenzací. V režimu kompenzace je kalibrátor schopen eliminovat zbytkovou impedanci v rozsahu do 2 Ω.

Kalibrace zemní smyčky

Kalibrátor umožňuje kalibraci zemní smyčky (ochranného spojení N – PE) v rozsahu 1 mΩ až 1.8 kΩ v 17 pevných bodech. Maximální testovací proud se pohybuje v závislosti na hodnotě impedance od 100 mA do 30 A. Při kalibraci zobrazuje jak maximální MAX, tak i průběžnou efektivní hodnotu testovacího proudu, generovaného kalibrovaným měřidlem. Obsahuje rovněž kontrolní polohu OPEN se zobrazením svorkového napětí.

Kalibrace unikajících proudů

Kalibrátor obsahuje celkem 4 režimy určené ke kalibracím unikajících proudů měřených testery různými metodami. Celkový rozsah činí 100 uA až 30 mA s přesností kalibrace 0.35 %. Základní režim, tzv. pasivní je určen ke kalibraci unikajícího proudu, při kterém tester měří přímo proud unikající do ochranné svorky. Režim diferenciální je určen pro testery, které vyhodnocují unikající proud rozdílovou metodou. Režim substituční dovoluje kalibrovat testery využívající náhradní metodu, s rozsahem napětí náhradního zdroje od 8 V do 250 V. U substituční metody lze nastavit korekci simulace impedance lidského těla v rozsahu do 3 kΩ. Režim aktivní lze použít jak ke kalibraci unikajícího proudu, tak i ke kalibraci HIPOT testerů a mA. V tomto režimu kalibrátor generuje střídavý unikající proud o kmitočtu 50 nebo 60 Hz až do 30 mA při svorkovém napětí v rozsahu 50 V až 100 V.

Kalibrace AC/DC napětí

V plné verzi obsahuje přístroj 0.2 % napěťový AC/DC kalibrátor s rozsahem od 30 mV do 600 V s rozsahem kmitočtu 40 Hz až 400 Hz v režimu AC s nastavením hodnoty na 4 místa a se zobrazením hodnoty zatěžovacího proudu. Jeho pomocí lze kalibrovat funkce měření napětí a kmitočtu, kterými jsou obvykle revizní přístroje vybaveny. Výstupní signál lze použít ke kalibracím libovolných střídavých a stejnosměrných voltmetrů v uvedeném rozsahu a s uvedenou přesností.

Měření napětí a proudu

Kalibrátor je vybaven 0.2% AC/DC multimetrem s rozsahem napětí do 5 kV a proudu do 30 A a se zobrazením zdánlivého výkonu pohlceného zátěží. Pomocí multimetru lze provádět kalibrace měření elektrického výkonu testerů a další měření napětí/proudů požadovaná při kontrolách revizních přístrojů. Při použití externích napěťových sond lze rozšířit napěťový rozsah až do 40 kV. Pomocí multimetru lze kalibrovat funkce měření napětí a kmitočtu, zkreslení signálu a fáze v režimu wattmetru. Výstupní signál lze použít ke kalibracím libovolných střídavých a stejnosměrných voltmetrů v uvedeném rozsahu a s uvedenou přesností.
Kalibrátorem lze provádět rovněž kontroly přesnosti unikajícího proudu indikovaného HIPOT testery.

Uživatelský komfort

Kalibrátor je vybaven plošným aktivním displejem, který přehledně zobrazuje měřené, generované a analyzované parametry, indikuje pozici aktivních svorek ve zvoleném režimu a zobrazuje i aktuální přesnost kalibrátoru při daném nastavení. Uživatelské rozhraní obsahuje sytému HELPu, který umožňuje zobrazit základní informace o každé funkci, způsobu jejího použití, varování, typický postup kalibrace, apod. Z hlediska dálkového ovládání je kalibrátor vybaven standardními rozhraními RS-232, IEEE488 s protokolem SCPI a rozhraním TCP RJ45.